Pogoji uporabe

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE HABIT SHOP

I. UVODNA DOLOČILA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine Habit Shop (v nadaljevanju Splošni pogoji poslovanja) določajo pogoje članstva v spletni trgovini Habit Shop ter pogoje ter način sklepanja pogodb na daljavo, kadar nastopa družba Habit d.o.o. (v nadaljevanju Habit) kot prodajalec. Določila teh splošnih pogojev poslovanja veljajo tako za fizične kot tudi za pravne osebe.

II. ČLANSTVO V SPLETNI TRGOVINI in UGODNOSTI

Spletna trgovina Habit Shop je namenjena vsem zainteresiranim strankam in registracija v spletno trgovino Habit Shop je prostovoljna in možna za vse stranke. Pravico do dodatnih ugodnosti pa imajo le etažni lastniki ali najemniki posameznih delov v stavbah, ki jih upravlja Habit, pod pogojem da so, če gre za fizične osebe, starejše od 15 let.

Dodatne ugodnosti zajemajo možnost obročnega plačila nakupov v e-trgovini in možnosti zbiranja točk. Pravica do dodatnih ugodnosti in pravica koriščenja že zbranih ugodnosti (npr. koriščenje ugodnosti zaradi zbranih točk), prenehajo s prenehanjem koriščenja upravniških storitev Habita.

Pogoj za pravico do obročnega plačila nakupov v e-trgovini je tudi ta, da je stranka redni plačnik, t.j. da nima neporavnanih zapadlih obveznosti iz naslova upravljanja in obratovanja stavbe, ki jo upravlja Habit, da je v zadnjih 3 mesecih svoje obveznosti poravnala pravočasno in da je Habit upravnik stavbe najmanj 4 mesece.

Status uporabnika spletne trgovine Habit Shop se pridobi z registracijo v spletni trgovini.

Ob prvi registraciji je potrebno navesti ime in priimek, telefon in elektronski naslov ter potrditi strinjanje s temi Splošnimi pravili poslovanja. Uporabnik, ki bi žele koristiti dodatne ugodnosti, mora navesti tudi šifro plačnika, ki je vsebovana na razdelilnikih oz. računih Habita. Temu sledi potrditvena e-pošta, ki jo stranka prejme na elektronski naslov, ki ga je navedla in ki vsebuje povezavo na izbiro uporabniškega imena in gesla. Z izbiro uporabniškega imena in gesla je registracija končana.

Geslo in uporabniško ime se lahko kadarkoli spremeni v rubriki »vaš račun«. Tu so navedeni tudi drugi podatki, ki jih spletna trgovina Habit Shop obdeluje.

Uporabnik jamči za točnost podatkov in jih mora redno ažurirati.

Registracija je možna tudi z izpolnitvijo obrazca, ki ga izpolnjenega pošljete na naslov Habit d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje ali prinesete osebno na ta naslov ali na naslov katere od poslovnih enot.

Stranka preneha biti uporabnik spletne trgovine Habit Shop tako, da poda pisno odpoved, ki jo pošlje po elektronski pošti na info@habit.si ali na naslov: Habit d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje oz. prinese osebno na ta naslov ali na naslov katere od poslovnih enot.

III. PODATKI Habita

Firma: HABIT Upravljanje z nepremičninami, d.o.o.
Skrajšana firma: HABIT d.o.o.
Sedež: Velenje
Poslovni naslov: Koroška cesta 48, 3320 Velenje
Poslovne enote so še na naslovih: Adamičeva 1, 3000 Celje, Ulica 15. maja 19 ,6000 Koper, Industrijska cesta 1, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5495962000
Davčna številka: SI 12249947
Vpis v sodni register: vložna št. 2016/11363
Telefonska številka: 080 62 20
Spletna stran: https://www.habit.si
Elektronska pošta: info@habit.si

IV. POGOJI IN NAČIN SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV

Postopek nakupa izdelka ali storitve je prilagojen akcijski ponudbi.

A. TELEFONSKO NAROČILO:

Ko je možno naročiti blago ali storitev preko telefona, Habit pa nastopa kot prodajalec oz. izvajalec storitve, se pogodba šteje za sklenjeno ko kupec prejme potrditev naročila in Splošne pogoje poslovanja.

Potrditev naročila se praviloma pošlje na elektronski naslov kupca, v kolikor pa ga ni posredoval, se potrditev naročila pošlje po pošti ali dostavi osebno oz. po dostavljavcu.

Habit ni prodajalec v primeru oglasov turističnih agencij, zavarovalnic in finančnih institucij, oglasov dobaviteljev vode, plina in elektrike, tudi če so ti oglasi objavljeni na spletnih straneh Habita. V teh primerih Habit samo posreduje naročilo kupca prodajalcu in pri tem deluje v imenu in za račun kupca. Predaja naročila prodajalcu je možna samo, če se kupec ob oddaji naročila strinja s tem, da se posredujejo njegovi osebni podatki.

B. SPLETNO NAROČILO:

1. Registracija

Pogoj za nakupe v spletni trgovini Habit Shop je registracija v spletni trgovini. Pogoj za koriščenje dodatnih ugodnosti so pogoji navedeni v točki II teh Splošnih pogojev poslovanja.

2. Postopek izvedbe naročila ter sklenitev in hramba pogodbe

Naročilo poteka po korakih. Blago in storitve so, glede na to, ali so pred nakupom in kreiranjem končne košarice potrebne meritve in svetovanje na objektu ali ne, razvrščene v dve kategoriji »na meritev« ali »v košarico«.

Izdelki iz kategorije »na meritev«

Po izbiri blaga ali storitve, se s klikom »na meritev«, začne postopek obdelave. Kupca v naslednjih dneh kontaktira tehnični predstavnik dobavitelja in se z njim uskladi za termin ogleda na objektu. Po opravljenem ogledu in meritvah je v nekaj dneh pripravljena ponudba v obliki končne košarice na uporabnikovem profilu v spletni trgovini. Obvestilo o pripravljeni končni košarici uporabnik prejeme po elektronski pošti s povezavo v košarico naročila. Nakup blaga ali storitve iz tako pripravljene košarice se potrdi s klikom na gumb »naročilo«. Pogoj za nakup je predhodno strinjanje s temi Splošnimi pogoji poslovanja. V naslednjem koraku se izbere naslov za izstavitev računa. Po potrditvi z »naprej« se odpre polje za vnos naslova za dostavo, ki se potrdite z »naprej«. V četrtem koraku se nastavi način plačila. V kolikor je kupec uporabnik upravniških storitev Habit se odpreta dve možnosti: »plačilo na obroke« ali »plačilo z bančnim nakazilom« sicer pa ima uporabnik možnost le »plačilo z bančnim nakazilom«. Po izbiri in potrditvi izbrane možnosti plačila, s klikom na gumb »naprej« se izpiše povzetek naročila, ki se zaključi s klikom na gumb »potrdi«. Kupec obvestilo o uspešno oddanem naročilu prejme na svoj e-naslov. V primeru nakupa na obroke je obvestilu priložen tudi osnutek pogodbe o obročnem plačevanju. Pogodba se sklene na eni od poslovnih enot Habita.

Izdelki iz kategorije »v košarico«

S klikom na »v košarico« se izdelek premakne v košarico kjer se izpišejo izbrani izdelki, cene in količine. Nakup blaga ali storitve iz tako pripravljene košarice se potrdi s klikom na gumb »naročilo«. Pogoj za nakup je predhodno strinjanje s temi Splošnimi pogoji poslovanja. V naslednjem koraku se izbere naslov za izstavitev računa. Po potrditvi z »naprej« se odpre polje za vnos naslova za dostavo, ki se potrdite z »naprej«. V četrtem koraku se nastavi način plačila. V kolikor je kupec uporabnik upravniških storitev Habit se odpreta dve možnosti: »plačilo na obroke« ali »plačilo z bančnim nakazilom« sicer pa ima uporabnik možnost le »plačilo z bančnim nakazilom«. Po izbiri in potrditvi izbrane možnosti plačila, s klikom na gumb »naprej« se izpiše povzetek naročila, ki se zaključi s klikom na gumb »potrdi«. Kupec obvestilo o uspešno oddanem naročilu prejme na svoj e-naslov. V primeru nakupa na obroke je obvestilu priložen tudi osnutek pogodbe o obročnem plačevanju. Pogodba se sklene na eni od poslovnih enot Habita.

Prodajna pogodba med prodajalcem in kupcem je sklenjena, ko kupec opravi naročilo in potrdi strinjanje s temi Splošnimi pogoji poslovanja ter na elektronski naslov prejme potrditev naročila in račun. Kupec, ki je izbral možnost plačila na obroke pa mora za sklenitev pogodbe le-to podpisati na eni od poslovnih enot.
Od trenutka sklenitve pogodbe so vse cene s podatki in drugi pogoji fiksirani in veljajo za obe pogodbeni stranki. Prodajna pogodba, ki jo sestavljajo: potrditev naročila, račun in Splošni pogoji poslovanja, je v elektronski obliki shranjena na strežniku prodajalca, kjer jo kupec lahko zahteva s sporočilom na el. naslov: info@habit.si ali z vlogo na naslov Habit d.o.o., Koroška cesta 48, 3320 Velenje.
V rubriki »Zgodovina in podrobnosti mojih naročil« lahko kupec kadarkoli vpogleda v vse svoje nakupe.

3. Postopek nakupa za pravne osebe

Postopek nakupa za pravne osebe je enak kot za potrošnike, le da velja v tem primeru Obligacijski zakonik. Pravice, ki jih imajo potrošniki na podlagi Zakona o varstvu potrošnikov za pravne osebe ne veljajo.

4. Cene izdelkov in način plačila

Vse cene izdelkov v spletni trgovini Habit Shop so v evrih in vsebujejo DDV. Cene ne vsebujejo stroškov poštnine kot tudi ne stroškov plačila po povzetju, ali stroškov dodatnih storitev ocenjenih po meritvah in tehničnem svetovanju kadar kupec izbere to možnost.

Naročeno blago oz. storitev se obračuna s plačilom z bančnim nakazilom ali na obroke, če kupec izpolnjuje za to določene pogoje. Kupcu, ki bo obročno poravnal svoje obveznosti Habit zaračuna posamezni obrok na mesečnem razdelilniku/računu za storitve upravljanja in obratovanja Habit, po cenah iz sklenjene pogodbe.

Kadar je takšna ugodnost v ponudbi, je del nakupa možno plačati tudi s kuponom, v kolikor uporabnik z njim razpolaga.

5. Nakup na obroke nad 3000 evrov

V primeru, da vrednost nakupa presega 3000 evrov, nakup na obroke ni možen, razen če bi bila to vrednost posebne ponudbe.

6. Dostava

Način dostave naročenega izdelka je odvisen od vrste blaga ALI je določen v ponudbi. Za izdelke, ki ne potrebujejo meritev in tehničnega svetovanja, se dostava ponavadi vrši preko dostavljavca. V določenih primerih je možen tudi osebni prevzem izdelka, kar je določeno v ponudbi. Izdelki, ne zahteva meritev in tehničnega svetovanja je dobavljivo v največ 30 dneh od potrditve naročila, če ni drugače označeno. Če kupca v času dostave ni na naslovu, ki jo je navedel kot naslov dostave, lahko naročene izdelke prevzame v skladu z navodili dostavljavca. V primeru, da se rok dostave nepričakovano podaljša, bo kupec o tem obveščen preko telefona ali e-pošte.

Za blago in storitve pri katerih je potreben postopek meritev in svetovanja, dostavo izvrši monterska ekipa dobavitelja, rok dobave pa je podan v končnem povzetku naročila pred potrditvijo.

8. Ravnanje z blagom

Po zakonu o Zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, se ravnamo po načelih dobrih higienskih navad, osnovanih na sistemu HACCP v trgovinski dejavnosti, ki opredeljujejo, da mora biti pot takšnih izdelkov do kupca neprekinjena.

9. Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo

Kupec lahko ob nakupu nove električne in elektronske opreme odpadno električno in elektronsko opremo (EEO) prepusti prodajalcu. Odpadna električna in elektronska oprema, mora biti po namenu uporabe in razvrstitvi v razred EEO enaka dobavljeni EEO, število kosov odpadne EEO pa enako številu kosov dobavljene EEO.

10. Garancija

V kolikor izdelku pripada garancija, bo garancijska izjava priložena izdelku in jo uveljavljate skupaj s prejetim računom, razen če je že sama garancijska izjava izpolnjena in ožigosana.

11. Odgovornost za stvarne napake

Kot prodajalec se zavezujemo izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarjamo za stvarne napake svoje izpolnitve v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov in/ali Obligacijskim zakonikom .
Kupec je o morebitni stvarni napaki dolžan pisno obvestiti prodajalca v roku dveh mesecev od ugotovitve napake. Prodajalec ne odgovarja za napake, ki se pokažejo po poteku dveh let od izročitve blaga. V obvestilu je potrebno opisati napako, navesti zahtevek in prodajalcu omogočiti pregled.

12. Odstop od pogodbe in vračilo blaga – velja za potrošnike

Kupec - potrošnik lahko v 14 dneh od prevzema blaga odstopi od sklenjene pogodbe ne da bi navajal razlog za odstop, skladno z določili 43.č in b43.d. člena Zakona o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju ZVPot). Odstopni rok poteče v 14 dneh od dne, ko potrošnik pridobi fizično posest na blagu (oz. na zadnji pošiljki ali kosu blaga, če je predmet prodaje več kosov blaga v enem naročilu ali predmet dostave več pošiljk ali kosov) ali jo pridobi namesto njega tretja oseba, ki ni prevoznik in jo potrošnik določi v ta namen. Svoj odstop od pogodbe je potrošnik dolžan nedvoumno pisno sporočiti, lahko tudi na obrazcu za odstop. Izjavo se pošlje po pošti ali prinesete osebno na naslov Habita. Edini strošek, ki potrošnika bremeni v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposredni strošek vračila blaga.

Ob odstopu mora potrošnik vrniti kupljeno blago, in sicer najkasneje v 14 dneh od poslanega sporočila o odstopu od nakupa. Blago je dolžan vrniti nerabljeno, nepoškodovano in v nespremenjeni količini, z originalno embalažo, z vso pripadajočo dokumentacijo in računom. Kadar gre za večje izdelke, ki so bili dostavljeni na dom in jih zaradi narave blaga ni mogoče vrniti na običajen način po pošti, pridejo ponje dostavljavci.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga. Prodajalec pošiljk z odkupnino ne sprejema. Pri pogodbi, sklenjeni zunaj poslovnih prostorov, in je blago dostavljeno na dom ob sklenitvi pogodbe, ga podjetje prevzame na lastne stroške, če zaradi narave blaga ni mogoče vračilo na običajen način po pošti.

Za morebitno zmanjšanje vrednosti blaga potrošnik odgovarja, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga.

Prodajalec potrošniku v primeru pravilnega odstopa od pogodbe povrne kupnino, vključno s stroški dostave blaga končnemu potrošniku (razen dodatnih stroškov zaradi izbire vrste dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani podjetja), in sicer najkasneje v 14 dneh po prejemu pisnega sporočila o odstopu. Prodajalec lahko zadrži vrnitev kupnine dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne pošlje dokaza, da je blago poslal prodajalcu.

Kupnina se vrne z enakim plačilnim sredstvom, kot je bilo uporabljeno pri izvedbi plačila, razen če je izrecno dogovorjeno drugače. Kupec zaradi vračila kupnine ne nosi nobenih stroškov.

Izjeme od pravice do odstopa od pogodbe oziroma vračila izdelkov veljajo v primerih, kot jih določa veljavni ZVPot (43.č člen).

13. Prodaja na obroke

A. Splošna določila:

Plačilo na več obrokov je možno le za tiste kupce, ki so uporabniki upravniških storitev Habit, nimajo neporavnanih obveznosti in so redni plačniki obratovalnih stroškov in storitev upravljanja in ob dodatnem pogoju, da vrednost izdelkov presega 60 evrov oz. je tako določeno v oglaševalni ponudbi. S sklenitvijo pogodbe z obročnim plačilom se Habit zavezuje, da bo kupcu izročil naročeni izdelek še preden je kupnina v celoti plačana, kupec pa se zavezuje, da bo kupnino poravnal v celoti na način in rokih določenih s pogodbo.

Izvedba naročila:

Pred oddajo naročila mora kupec izbrati »plačilo na obroke« ter izbrati število obrokov kot tudi, da je seznanjen s temi splošnimi pogoji poslovanja in jih sprejema kot sestavni del pogodbenega razmerja, kar stori s klikom na »strinjam se s splošnimi pogoji« in »potrjujem naročilo«.

S potrditvijo teh splošnih pogojev poslovanja se kupec strinja, da Habit za namen odobritve nakupa na obroke preveri, ali izpolnjuje pogoje za sklenitev pogodbe za plačilo na obroke t.j. ali je redni plačnik stroškov obratovanja in upravljanja stavbe, katere upravnik je Habit. Za rednega plačnika se šteje tisti, ki nima odprtih zapadlih obveznosti in ki je svoje obveznosti v zadnjih 3 mesecih poravnal pravočasno. V kolikor gre za stavbo, ki je šele prišla v upravljanje družbe Habit, je nakup na obroke možen šele po 4 mesecih upravljanja stavbe.

Ko kupec zaključi postopek oddaje naročila, Habit kupcu z elektronskim sporočilom na kupčev e-naslov, ki ga je uporabnik navedel ob registraciji, sporoči, da je naročilo prejeto in je v obdelavi. Prodajalec naročilo pregleda, preveri dobavljivost, preveri, ali gre za rednega plačnika in naročilo v roku 5 delovnih dni potrdi ali iz utemeljenih razlogov zavrne.

V primeru potrditve naročila na obroke bo kupec na potrdilu naročila prejel navedbo naročenega blaga (vrsta, količina), ceno in število obrokov. Višina posameznega obroka je enaka količniku cene in števila obrokov. Prodajalec bo kupcu obrok obračunal na mesečni računih/razdelilniku obratovalnih stroškov in stroškov upravljanja, ki mu jih bo poslal Habit. Rok zapadlosti je enak roku zapadlosti računa/razdelilnika, ki ne zapade pred 26. v mesecu. Račun se izstavi po celotnem plačilu zneska.

Pogodba o prodaji na obroke se šteje za sklenjeno, ko kupec po opravi e-naročila prejme na svoj e-naslov s strani Habita potrditev naročila skupaj s temi Splošnimi pogoji poslovanja in osnutkom pogodbe, katero podpisano po pošti ali osebno dostavi na eno od poslovnih enot Habita.

Kupec s podpisom na dobavnici potrdi prejem izdelka oz. opravo storitev na naročilnici, na kateri je naveden način in rok plačila ter podan opis storitve v skladu s podpisano pogodbo o obročnem plačilu.

Pridržek lastninske pravice:

Do poplačila celotne kupnine obdrži prodajalec lastninsko pravico na vseh izdelkih, ki so predmet obročnega plačila. Nevarnost naključnega uničenja in poškodovanja stvari nosi kupec od dneva, ko mu je bil izročen posamezni izdelek. Kupec se zavezuje, da izdelkov, ki so predmet prodaje na obroke, ne bo prodal, zastavil ali drugače odtujil ali obremenil pred celotnim plačilom kupnine.

Možnost predčasnega plačila:

Kupec ima pravico, da kadarkoli predčasno odplača preostanek dolžne kupnine po tej pogodbi, brez pogodbenih obresti, Kupec mora v primeru predčasnega plačila plačati stroške izdelave obračuna predčasnega odplačila kupnine.

Prenehanje pogodbe v primeru prenehanja članstva

V primeru, da še pred dokončnih plačilom kupnine, kupec ne izpolnjuje več pogojev za dodatne ugodnosti obročnega plačila v spletni trgovini Habit Shop (zaradi prenehanja statusa uporabnika kupca, zaradi odjave oz. menjave upravnika stavbe, ali nestrinjanja s spremenjenimi Splošnimi pogoji poslovanja), se kupci ob zadnjem razdelilniku/računu, ki mu ga pošlje Habit, obračuna celoten preostali znesek kupnine, ne glede na sklenjeno pogodbo o prodaji na obroke.

B. Kadar je kupec pravna oseba, velja še:

V primeru zamude s plačilom posameznega obroka, se kupcu obračuna celoten znesek še nezaračunane kupnine na naslednjem računu/razdelilniku, ki mu ga pošlje Habit.

C. Kadar je kupec potrošnik (fizična oseba), veljajo še spodnja določila:

Obdelava osebnih podatkov:

Posameznik se s potrditvijo možnosti prodaje na obroke strinja, da Habit obdela njegove podatke, ki jih sicer upravlja za namen upravljanja stavb, tudi za namen ugotavljanja, ali izpolnjuje pogoje za pridobitev možnosti plačila na obroke.

Možnost odstopa pogodbenih strank od pogodbe o prodaji na obroke:

Kupec lahko odstopi od pogodbe o prodaji na obroke, če to pisno sporoči prodajalcu v 15 dneh od sklenitve pogodbe. Pri tem lahko uporabi obrazec za odstop. Prodajalec lahko po lastni presoji odstopi od pogodbe, če pride kupec v zamudo s plačilom začetnega obroka.

Po plačilu začetnega obroka lahko prodajalec odstopi od pogodbe, če pride kupec v zamudo z najmanj dvema zaporednima obrokoma, ki predstavljata najmanj osmino kupnine. Prodajalec ima pravico do odstopa od pogodbe, če kupec pride v zamudo le s plačilom enega obroka, kadar za plačilo kupnine niso predvideni več kot štirje obroki.

V primerih iz prejšnjega odstavka lahko prodajalec, namesto da bi odstopil od pogodbe, pisno zahteva od kupca, da v 15 dneh od prejema njegove zahteve plača preostanek kupnine.

Kadar to opravičujejo okoliščine primera, lahko sodišče na zahtevo potrošnika podaljša roke za plačilo zamujenih obrokov, če da kupec zavarovanje, da bo izpolnil obveznost in če prodajalec zaradi tega ne trpi škode.

Razveza pogodbe:

Če se pogodba razveže, mora prodajalec kupcu vrniti plačano kupnino z zakonskima zamudnimi obrestmi od dneva, plačila posameznega obroka, in mu povrniti nujne stroške, ki jih je ta imel za blago. Vračilo plačila kupcu se izvede takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od danega oz. sprejetega sporočila o odstopu od pogodbe in prejema blaga. Kupnina se vrača na račun, ki ga navede kupec Prodajalec lahko zadrži vračilo prejetih plačil dokler mu kupec ne vrne izdelka, ki je predmet prodaje, v stanju, kot je opisano v nadaljevanju.

Kupec je dolžan vrniti blago prodajalcu v 14 dneh od prejema oz. poslanja pisnega sporočila o odstopu od pogodbe, v stanju, v kakršnem je bilo ob izročitvi, torej nepoškodovano in v nespremenjeni količini, s spremno dokumentacijo. Kupec je dolžan plačati tudi povračilo za uporabo izdelka do razveze pogodbe. V primeru, da je blago obrabljeno, je prodajalec upravičen do pavšalnega nadomestila za uporabo blaga, ki znaša 2,09 EUR za dan uporabe, to nadomestilo ne sme presegati več kot 50% vrednosti celotne kupnine po tej pogodbi.

Če kupec blaga ne vrne v 14 dneh od danega oz. prejetega sporočila o odstopu od pogodbe, je dolžan plačati prodajalcu, za vsak nadaljnji dan uporabe blaga, v prejšnjem odstavku tega člena navedeno pavšalno nadomestilo, vse do vračila blaga prodajalcu. Pavšalno nadomestilo iz tega odstavka ne sme preseči višine celotne kupnine po tej pogodbi.

Prodajalec bo pred vračilom prejetih plačil opravi pobot z vračilom nadomestila za uporabo blaga kot izhaja iz zgornjih odstavkov tega člena.

7. Neposredno trženje

Habit lahko obdeluje podatke uporabnika spletne trgovine (ime, priimek, naslov, e-naslov, številka telefona) za namen neposrednega trženja, kot je obveščanje o novostih po e-pošti, preko SMS sporočili, po pošti in s telefonskimi klici, vse do preklica soglasja ali prenehanja statusa. V primeru, da uporabnik neposrednega trženja ne želi, to sporoči po e-pošti na naslov: info@habit.si. Možnost preklica soglasja bo uporabniku dana tudi z vsakim prejetim elektronskim sporočilom, ki bo vsebovalo povezano na preklic soglasja.

Uporabnik spletne trgovine Habit Shop lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da se trajno ali začasno preneha uporabljati njegove podatke za namen neposrednega trženja. V primeru takšne pisne zahteve bo Habit najkasneje v 15 dneh od prejema pisne zahteve preprečil uporabo podatkov za namen neposrednega trženja. Uporabnik bo o prenehanju uporabe njegovih podatkov obveščen v roku nadaljnjih petih (5) dni, telefonsko ali pisno.

8. Pomoč, informacije kot tudi reklamacije

Za pomoč in dodatne informacije, kot tudi reklamacije je Habit dosegljiv na e-naslovu info@habit.si in telefonu 080 62 20.

9. Izvensodno reševanje sporov

V skladu s tretjim odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15) družba Habit d.o.o. ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropske komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: http://ec.europa.eu/odr.

10. Varstvo osebnih podatkov

Uporabnik je seznanjen, da bo Habit z registracijo uporabnika v spletno trgovino Habit shop obdeloval njegove osebne podatke in sicer: ime, priimek, šifro kupca, davčno številko, naslov, telefonsko številko in e-naslov, za namen delovanja e-trgovine, njunega razvijanja in izboljševanja ter morebitne izterjave zapadlih obveznosti. Obdeloval jih bo ves čas registracije uporabnika in tudi po njegovem prenehanju, če obstajajo odprte obveznosti, in sicer vse do zastaranja zahtevkov, razen če predpisi določajo drugače (kopije izdanih računov se tako hranijo 10 let).

V primeru naročila izdelka ali storitve, se kupec strinja, da Habit v svoji bazi saldakonti kupcev, ki jo vodi kot upravnik, preveri, ali ima kupec odprte zapadle obveznosti. V primeru nakupa na obroke, se kupec strinja, da Habit v zgoraj navedeni bazi preveri, ali kupec izpolnjuje pogoje za status rednega plačnika. Te podatke bo Habit obdeloval za čas trajanja nakupa oz. do zastaranja zahtevkov, ki izhajajo iz tega nakupa.

Zaradi varnosti in ugotavljanja istovetnosti uporabnika, se vodi njegov IP naslov in , beleži geografska lokacija dostopa do spleta. 

Z registracijo in uporabo spletne strani Habit shopa se uporabnik strinja z uporabo piškotkov.

Posameznik ima pod pogoji, ki jih določajo veljavni predpisi, pravico do dostopa do svojih osebnih podatkov, popravka, izbrisa, omejitve obdelave, prenosljivosti, ugovora, do neavtomatizirano sprejete odločitve in pritožbe nadzornemu organu. Za morebitna dodatna vprašanja, vezana na varstvo osebnih podatkov in uveljavljanje pravic, se lahko obrne na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na e-naslov: info@habit.si.

Več o varstvu osebnih podatkov skupaj s pravicami posameznikov lahko preberete v Pravilih zasebnosti.

11. Končne določbe – veljavnost in spremembe splošnih pogojev poslovanja

Habit lahko te splošne pogoje poslovanja v vsakem trenutku spremeni, zlasti če tako zahtevajo od njega predpisi, dobra poslovna praksa, pa tudi vzroki tehnične ali komercialne narave. Vsakokrat veljavni splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh Habita. V primeru bistvenih sprememb Splošnih pogojev, zlasti takšnih, ki bi vplivale na pravice uporabnikov in pogoje nakupov, bo Habit vsaj 14 dni prej obvestil uporabnike spletne trgovine ter jih opozoril, da nadaljnja registracija v spletni trgovini pomeni, da se strinjajo s spremenjenimi splošnimi pogoji poslovanja. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembo splošnih pogojev poslovanja, če se ne izpiše iz spletne trgovine Habit Shop. Izpis iz spletne trgovine se lahko stori na način, opisan v »Vaš račun« ali pa z zahtevo na info@habit.si. Za primeren način obveščanja uporabnikov spletne trgovine se šteje objava na spletni strani http://www.habit.si/.

Ti splošni pogoji pričnejo veljati z dnem 01.01.2020.

Habit d.o.o.